Lori Sparkman Photography | Mason Smith

Stairway in the modern house.Stairway in the modern house.